Yokoyama, Kazushige_Modern Physical Chemistry for Bioscience Students_4th Edjpg